Potreba ticha, potreba vzduchu, a tiež verím, že pohľad na oblohu a rastúce veci sa zdajú byť ľudskými potrebami, spoločnými pre všetkých“. Octavia Hill – zakladateľka Britského Národného Trustu, 1896

 

Národný Trust na Slovensku vznikol v roku 1996 inšpirovaný filozofiou a myšlienkami národných (heritage) trustov.

Najstaršie trusty na svete boli založené pred viac ako sto rokmi na základe jednoduchej a stále aktuálnej myšlienky, že človek potrebuje historické, krásne a prírodné miesta. Tie mu ponúkajú perspektívu (budúcnosť), únik, oddych a pocit identity.Táto myšlienka je po viac ako 120 rokoch stále pravdivá v dobe, keď viac ako 54 percent ľudstva žije vo veľkých urbárnych centrách  (UN Habitat, World Cities Report, 2016) – a verejné financovanie je veľmi redukované.

Napriek tomu, že národné (heritage) trusty môžu mať rozdielnu formu či veľkosť, existujú aj spoločné črty, ktoré ich charakterizujú:

 • majú právnu formu charitatívnych, neziskových organizácií či nadácii

 • sú založené a vychádzajú z potrieb konkrétnej komunity

 •  majú vlastných členov a podporovateľov

 • venujú sa manažementu či správcovstvu kultúrnych či prírodných lokalít, objektov či zbierok

 • venujú sa obhajovaniu záujmov dedičstva, vzdelávaniu

 • občianska angažovanosť je ich ďalšou dôležitou vlastnosťou

 • väčinou sú to od štátu nezávislé organizácie

 

Národné (heritage) trusty môžu zohrávať v rýchle sa meniacich spoločnostiach významnú úlohu v nasledovných procesoch:

  •  pomáhať spoločnosti chápať minulosť ale i súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou
  •  predávania odkazu minulosti ďalším generáciám
  •  kolektívne zdieľanie kultúrnych vedomostí
  •  spájanie ľudí a umožneniť jednotlivcom podieľať sa na ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva

 

Od roku 2008 je Národný Trust n.o. členom medzinárodnej siete trustov – International National Trust Organisations (INTO). Členovia siete sa riadia spoločnými princípmi  tzv. Edinburskej deklarácie prijatej na 10. medzinárodnej konferencii národných trustov v škótskom Edinburgu v roku 2003. Národné Trusty v celom svete patria  k významným mimovládnym organizáciám, venujúcim sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Patrónom medzinárodného hnutia národných trustov je Prince Charles Philip Arthur George - knieža z Walesu. Na obrázkoch nižšie je zachytené naše stretnutie a diskusia predstaviteľov národných trustov so spomínaným patrónom v Clerence House v Londýne v júli 2011.