ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na slovensku

 

Ochrana pamiatok je širokospektrálnou odbornou disciplínou, resp. multidisciplinárnou činnosťou a po desaťročia sa rozvíja na úrovni viacerých medzinárodných inštitúcií, predovšetkým v rámci UNESCO. Slovenská republika ako členský štát Rady Európy a UNESCO podpísala alebo ratifikovala mnohé významné medzinárodné dohovory a charty, ktoré nás zaväzujú účinne vykonávať ochranu, konzervovanie, regeneráciu, obnovu, reštaurovanie, využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok, historických sídiel a archeologických nálezov. Zároveň ako jeden zo zakladajúcich štátov mimovládnej organizácie ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla) sa SR spolupodieľala na vypracovávaní chárt, zameraných na problematiku ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva z celosvetového hľadiska. Obe uvedené skutočnosti predstavujú nielen morálny, ale aj politický záväzok pri riešení a najmä zodpovednom realizovaní ochrany kultúrneho dedičstva.