Stručný prehľad domácich i medzinárodných organizácií venujúcich sa problematike kultúrneho a prírodného dedičstva:

 

Medzinárodné organizácie

Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS - https://www.icomos.org/en

Europa Nostra - http://www.europanostra.org/

International National Trusts Organisation - https://intoorg.org/

 

Štátne, odborné a vedecké inštitúcie

Ministerstvo kultúry SR - http://www.culture.gov.sk/

Ministerstvo životného prostredia - http://www.minzp.sk/

Pamiatkový úrad SR - www.pamiatky.sk

Slovenská agentúra životného prostredia - http://www.sazp.sk/

Štátna ochrana prírody - http://www.sopsr.sk/web/

 

Mimovládne organizácie na Slovensku

ICOMOS - Slovensko - https://icomos-slovakia.webnode.sk/

Academia Istropolitana Nova - http://www.ainova.sk/

Zachráňme hrady - http://www.zachranmehrady.sk/

Čierne diery - http://ciernediery.sk/

Združenie Katarínka - https://www.katarinka.sk/

Nová Synagóga - http://www.novasynagoga.sk/

Karpatské drevené cerkvi - https://karpatskecerkvi.org/

 

Iné zaujímavé projekty a iniciatívy

Portál Obnova - https://www.obnova.sk/

Projekt - Pro Monumenta - http://www.promonumenta.sk/