Správa a obnova konkrétnych historických objektov a lokalít je jednou zo základných čŕt tzv. heritage trustov vo svete a je to aj jedna z našich hlavných aktivít, ktorej sa venujeme od založenia našej organizácie v roku 1998.

Medzi objekty, ktoré už dávnejšie vzbudili náš záujem, patril možno trochu nenápadný, ale o to prekvapujúcejší objekt renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave. Po mnohých konzultáciách s vlastníkom objektu a nájdení viacerých podobne zmýšľajúcich partnerov sme sa pustili do jeho postupnej obnovy. Vznikol tak náš súčasný projekt - projekt obnovy a zmysluplného využitia Rómerovho domu.

Naša práca na záchrane a zmysluplnom využívaní  renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave začala už v roku 2013, kedy sme s vlastníkom objektu, Evanjelickými cirkevnými zbormi Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka, podpísali zmluvu o dlhodobom nájme a správcovstve daného objektu.

Cieľ

Našim cieľom je obnova uvedeného  objektu spôsobom, aby sme do maximálnej možnej miery rešpektovali jeho unikátne historické, architektonické či umelecké hodnoty a nájdenie vhodného spôsobu jeho využívania, ktoré bude jeho hodnoty ešte znásobovať a pomáhať zdieľať s ostatnými.

História

Floriš Rómer

V uvedenom dome sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda. Rómer bol vysokoškolský pedagóg, rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec.

 

Floriš Rómer

Obnova

Ako postupujeme ?

Vzhľadom ku charakteru objektu a reálnym možnostiam partnerov projektu bol zvolený princíp postupnej obnovy pamiatky.

I. fáza (2014 - 2015)

Začala sa komunikácia s KPÚ v Bratislave, zrealizovala sa inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov a spracovala sa projektová dokumentácia so zameraním objektu na získanie stavebného povolenia.

II. fáza (2016)

V roku 2016 boli zrealizované obnova pôvodných klenieb a pôvodných otvorov, obnova vstupnej brány, obnovila sa pavlač i pôvodná niveleta podláh niektorých miestností. Taktiež boli odstránené nevhodné stavebné doplnky, vybudované boli nové sociálne zariadenia, obnovili sa dvere a zárubne, urobili sa nové rozvody kúrenia, vody a elektriny.

III. fáza (2017)

V roku 2017 bola obnovená vnútorná fasáda objektu, boli upravené vnútorné priestory pre kaviareň, kancelárske priestory a nadviazala sa spolupráca s novými partnermi projektu. Na uličnej fasáde boli odstránené graffity. V jednej z prízemných miestností vo dvore sa podarilo odhaliť unikátny drevený historický strop.

IV. fáza (2018 - 2019)

V roku 2018 sa podarilo v objekte otvoriť kaviareň (Prešporák, neskôr U Rómera, dnes Rómerov dom) a kancelárske priestory. Pre účely kaviarne na vonkajšie sedenie sa počas leta využíva aj dvor. Dvor zároveň slúži pre kultúrne akcie, koncerty, čítania či prednášky.

V. fáza (2020 - 2023)

Napriek spomaleniu spôsobenému pandémiou pokračujeme. Zrealizovaný bol dendrochronologický prieskum s cieľom identifikovať obdobie vzniku dreveného stropu. Výrub stromov, z ktorých je tento strop vyrobený bol datovaný do 18. storočia. Zrealizovaný bol reštaurátorský výskum stropu. Následne  v rokoch 2022 až 2023 prebehli dve fázy reštaurovania uvedeného stropu. V roku 2022 bola obnovená klenbová miestnosť pri vstupnej bráne do objektu, ktorá od roku 2023 slúži na rôzne vzdelávacie, kultúrne a spoločenské podujatia. V roku 2023 sa nám podarilo spolu so záchranou barokového dreveného stropu dokončiť obnovu tz. Rómerovej izby aj s prezentovaním unikátnej kamennej steny s fragmentami stredovekých omietok. Od decembra 2023 je Rómerova izba sprístupnená verejnosti v rámci komentovaných prehliadok a podujatí.

Ďalšie plánované kroky

V ďalších krokoch budú postupne obnovené aj ostatné časti pamiatky ako strecha s barokovým nákladným vikierom, pôvodný krov objektu, pivničné priestory s pôvodným renesančným schodiskom i renesančná vonkajšia fasáda objektu. Osobitnú časť obnovy bude tvoriť v nasledujúcich rokoch aj obnova dvora objektu. Po znížení nivelety dvora plánujeme uskutočniť záhradné úpravy a doplniť vhodnú zeleň.

Objekt sa začiatkom roka 2018 dostal do čiastočného využitia, avšak jeho úplná obnova môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov, pričom bude prebiehať už za využitia opravených častí budovy. 

Využitie

Otázka  využívania objektu je veľmi dôležitá v kontexte udržateľnosti výsledkov procesu obnovy objektu.

Rómerov dom chceme interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera.

Objekt Rómerovho domu je už od roku 2018 využívaný na rôzne kultúrne, spoločenské, komunitné aj vzdelávacie účely.

Nádherné historické priestory Rómerovho domu momentálne okrem nás ako správcu objektu využíva aj niekoľko ďalších organizácií z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Literárny Klub

V priestoroch Rómerovho domu sídli aj literarnyklub.sk, ktorý má podobu viac než stovky podujatí ročne. Jeho cieľom je zintenzívniť kontakt medzi všetkými aktérmi literárneho života na Slovensku. Spoločným motívom všetkých programových cyklov je snaha o posilnenie prirodzených väzieb medzi literatúrou a inými umeleckými žánrami, ale aj o ich napojenie na širší kultúrno-spoločenský kontext.

www.literarnyklub.sk

 • Vydavateľstvo BRAK

K literárnemu pozadiu sa pridáva aj vydavateľstvo BRAK, ktoré je hlavným organizátorom Bratislavského knižného festivalu – medzinárodného stretnutia autorov, ilustrátorov, vydavateľov a ďalších profesionálov zo sveta kníh. Pod svojou hlavičkou vykonáva BRAK od roku 2015 neperiodickú publikačnú činnosť, spojenú s hlavnou festivalovou agendou: propagovať súčasnú knižnú kultúru spoločne cez jej literárne, vizuálne a materiálne kvality.

www.brak.sk

 • Mesačník Kapitál

Medzi nájomníkov patrí aj komunita ľudí združených okolo mesačníka Kapitál. Kapitál je priestorom, v ktorom sa dá na spoločenské a kultúrne fenomény nazerať kriticky. Či už formou textov alebo vizuálnym spracovaním. Dáva priestor hlasom, ktoré tak často nezaznievajú a ktoré v médiách chýbajú – hlasom minoritným, utláčaným, alternatívnym. Kapitál každý mesiac vydáva noviny ilustrované iným umelcom, umelkyňou či kolektívom a prináša ich v tlačenej podobe i na webe.

www.kapital-noviny.sk

 • Kaviareň Rómerov dom

V priestoroch Rómerovho domu funguje aj štýlová kaviareň. Priestory kaviarne momentálne slúžia aj na realizáciu rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Všetky organizácie spája veľká dávka kreativity a vzťah ku vkusu, kultúre a kultúrnemu dedičstvu ako takému.

Dvor Rómerovho domu je v lete využívaný ako vonkajšie sedenie pre kaviareň a zároveň slúži pre kultúrne akcie, koncerty, čítania, prednášky. Priestor tu nájdu aj mladí či začínajúci umelci.

Pre atraktívnu či netradičnú interpretáciu kultúrneho dedičstva, rôzne kultúrne a spoločenské akcie, sa núkajú aj nádherné pivničné priestory a ich budúce využitie je momentálne v štádiu riešenia.

Podkrovie bude využité  na štylizované ubytovanie v historickom prostredí či  tzv. Open space pre rôzne kultúrne, vzdelávacie či komunitné aktivity týkajúce sa najmä témy historického prostredia Slovenska.

Aktivity

V objekte sa konajú rôzne kultúrne, spoločenské i vzdelávacie podujatia a stretávajú sa v ňom ľudia, ktorí sa zaujímajú o problematiku kultúrneho a prírodného dedičstva. Aktuálne informácie o dianí v Rómerovom dome nájdete v časti Aktuality.

OBNOVA OBJEKTU, ZBIERKA NA REŠTAUROVANIE DREVENÉHO STROPU a ĎALŠIA OBNOVA OBJEKTU

V priebehu rokov 2014-15 sme v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave zrealizovali inventarizáciu pamiatkovo hodnotných prvkov, 

V roku 2017 sa podaril výnimočný objav - bol odhalený drevený historický strop v najstaršom krídle budovy. Vďaka výskumom vieme, že stromy, ktorých drevo bolo použité na jeho vytvorenie boli vyrúbané približne v polovici 18. storočia. Výskumy nám však potvrdili aj fakt, že strop je vo veľmi zlom stave a je nutný reštaurátorský zásah veľkého rozsahu, ktorý je aj finančne nákladný.  Preto sme začiatkom roka 2022 spustili crowdfundingovú zbierku na reštaurovanie historického dreveného stropu.  V uvedenej zbierke  sa nám podarilo vyzbierať krásnych 8500,- EUR. Odhadované náklady na reštaurovanie boli však vyššie (cca. 14 900 Euro), a preto sme  pokračovali v ďalších aktivitách a hľadali ďalšie možnosti financovania. 

V roku 2023 sa nám podarilo získať finančnú podporu v hodnote 5000 Euro z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja. Ďalších 1500 Euro sme získali ako výťažok z realizáciie prehliadok v Rómerovho domu, tématických prehliadok počas nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad ale aj ako finančnú podporu od individuálnych návštevníkov Rómerovho domu.

Vďaka tejto finančnej podpore a tiež využitím finančných prostriedkov zo správy a prenájmu priestorov v Rómerovom dome sa nám v decembri 2023 podarilo dokončiť obnovu drevného trámového stropu ako aj prezentáciu kamennej steny s unikátnymi fragmentami stredovekých omietok a dokončiť obnovu celej tzv. Rómerovej izby, ktorá od decembra 2023 je využiteľná pre rôzne kultúrne či spoločenské podujatia - prednášky, tvorivé dielne, workshopy či stretnutia.

Záchranu dreveného stropu a obnovu Rómerovej izby podporili:

 • Bratislavský samosprávny kraj (5000,- EUR)
 • Antikvariát Steiner - patrón dreveného stropu v Rómerovom dome (1500,- EUR)
 • Rotary Klurb Bratislava Danube (1000,- EUR)
 • Pavel Filgas (autor obrazu Rómerovho domu), Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK, OZ Bratislavské rožky Pozsonyi Kifli PT, Zsolt Lehel (Palacinka lacinka), OZ Literárny klub
 • Pavel Obložinský, Radostin  Logofetov, Martin Kováč, Obec Rimavské Janovce, Peter Taborský, Igor Polakovič, Martin Šefranko, Zuzana Obuchová, Elena Považanová, Rastislav Kocour, Ľubica Brtáňová, Ivana Pilinská, Peter Robl, Eva Janigová, Mária Orbán, Ondrej Albert, Peter Ševčík, Anna Bartíková, Martin Voštinár, Dagmar Čerťanská, Alexandra Háberová, Daniel Polák, Slavomíra Salajová, Marcel Brenkus, Petra Majzunová, Martin Čupka, Matúš Minárik, Andrea Horečná, Zuzana Brnoliakova, Lucia Prazňáková, Katarína Králiková, Ivan Chalupa, Lukáš Tomášek, Peter Palgut, Viliam Lejčík, Marian I. Fabian, Zuzana Vidrova, Andrea Pukova, Ružena Sotníková, Petronela Bašnák Rudzanová, Hajnalka Varga, M. Bodnár, Petronela Rudzanová, Gréta Korpádiová, Miroslav Dudlák, Zuzana Godárová, Tomáš Ďurina, Iveta Šimove, Jana Turlíková, Gabriela Švecová, Júlia Renčová, Mária Kocianová, Miloslav Tomašovič, Jana Kollárová, Samuel Alexander, Ivan Baričič, Michal Keim, Eugen Murányi, Martin Turčan, Michal Brat, Zuzana Bernáthová, Roman Fečík, Andrea Kyškynová, Miriam Holá, Gabriela Matúšová, Ondrej Urban, Terézia Hubáčková, Tamara jencová, Jana Pešková, Dušan Švec, lenka Kobrtková, Martina Pozdechová, Daniela Žemlová, Andrej Quittner, Michaela Kubíková, Andrea Turanská
 • a ďalších 92 anonymných darcov v crowdfundingovej zbierke, ktorá trvala od 28. decembra 2021 do 10. februára 2022,
 • účastníci prehliadok Rómerovho domu, ktoré organizujeme od skončenia oficiálnej zbierky,
 • ako aj sponzori, ktorí nás podporili po skončení crowdfundingu sponzorským darom priamo na účet.

V roku 2024 chceme pokračovať v hľadaní zdrojov na obnovu ďalších priestorov a unikátnych prvkov stavebného dedičstva Rómerovho domu - ffragmenty kamennej dlažby z 18. storočia na I. nadzemnom podlaží, pivničné priestory, nákladný vikier, unikátny barokový krov a strecha objektu.

Podporiť naše úsilie môžete aj Vy a to nasledovnými spôsobmi:

1. sponzorským darom

Číslo účtu pre sponzorské dary: SK361100000000 2627735579

(Do predmetu, prosím, napíšte „RÓMEROV DOM – SPONZORSKÝ DAR“)

2. zakúpením členstva v našej organizácii.

Viac informácií o tejto možnosti nájdete na https://www.nt.sk/sk/chcem-sa-zapojit/31-clen-national-trustu-o-z

3.  zakúpením komentovanej prehliadky z našej ponuky (napríklad prehliadky Rómerovho domu),

 Viac informácií o tejto možnosti nájdete na https://www.nt.sk/sk/trasa/4-prehliadka-romerovho-domu

ĎAKUJEME!

Aktuality

Rómerov dom ponúka priestory na prenájom »

Ak hľadáte historické priestory pre Vaše súkromné či firemné podujatia, ponúkame Vám unikátne priestory Rómerovho domu na Zámočníckej 10 v Bratislave.

20.08.2020

VI-TRAIN - večer s virtuálnou realitou a tradičnými remeslami »

V rámci Bratislavského kultúrneho leta Vás pozývame do Rómerovho domu na diskusiu o kultúrnom dedičstve, tradičných remeslách a virtuálnej realite.

Vianoce u Rómera »

Už budúci piatok a sobotu Vás pozývame na II. ročník našich Vianoc u Rómera.

24.11.2023

II. fáza obnovy dreveného trámového stropu z 18. storočia v Rómerovom dome »

II. fáza reštaurovania dreveného trámového stropu je úspešne ukončená vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a mnohých individuálnych darcov. Ďakujeme!

Partneri

Ponuka

PRIESTORY NA PRENÁJOM

Priestory Rómerovho domu je možné prenajať si aj na rôzne spoločenské či kultúrne podujatia menšieho rozsahu (oslavy, menšie svadby a podobne). Priestory Rómerovho domu je však možné použiť aj na filmárske účely, fotografovanie a podobne.

Pre firmy a súkromné spoločnosti ponúkame v Rómerovom dome možnosti usporiadania teambuildingových a dobrovoľníckych aktivít.

Pre návštevníkov je k dispozícii okrem útulnej kaviarne Rómerov dom  aj dvor s nezabudnuteľnou nostalgickou atmosférou začiatku 20.storočia.

Cenu, kapacitu a ďalšie podmienky prenájmu dohodujeme s každým záujemcom individuálne. V prípade záujmu, nám prosím vyplňte nižšie uvedený rezervačný formulár a my Vám čo najskôr pošleme našu cenovú ponuku.

Pre bližšie informácie a osobnú obhliadku priestorov, kontaktujte prosím pani Veroniku Panwar na v.panwar@nt.sk, poprípade telefonicky na čísle O944 493 267. Ďakujeme.

Zisk z prenájmu historických priestorov nám pomáha v ďalšej obnove tejto jedinečnej pamiatky. 

Základný cenník:

Dvor a podjazd Rómerov dom

1 - 4 hodiny - 35 Euro/hod 

5-9  hodín - 30 Euro/hod

10 a viac hodín - 25 Euro/hod

Klenbová miestnosť na prízemí objektu

1 - 4 hodiny - 50 Euro/hod 

5- 9 hodín - 45 Euro/hod

10 a viac hodín - 40 Euro/hod

Rómerova izba na prízemí objektu - prístup z dvora

1 - 4 hodiny - 50 Euro/hod 

5- 9 hodín - 45 Euro/hod

10 a viac hodín - 40 Euro/hod

V prípade vzdelávacích, nekomerčných a charitatívnych podujatí vieme poskytnúť zľavy až do výšky 80%  zo základných sadzieb. 

Catering počas podujatí prednostne zabezpečuje kaviareň Rómerov dom sídliaca v našom objekte. V prípade vlastného cateringu je nutné rátať s možným zvýšením ceny nájmov za jednotlivé priestory.

Rezervácia priestorov a záujem o cenovú ponuku

 

Kontakt

Mgr. Michaela Kubíková
Riaditeľka Národného Trustu n.o./Správca objektu
e-mail: kubikova@nt.sk, tel: +421 907 296 724

Veronika Panwar
Projektová manažérka - vedúca kancelárie Rómerov dom
e-mail: v.panwar@nt.sk , tel: +421 944 493 267

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.