PREČO Centrum pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít ?

Národný Trust n.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 venuje získavaniu teoretických poznatkov a praktických skúseností potrebných pre obnovu a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Od uvedeného roku  1996 Národný Trust n.o. poskytol množstvo konzultácií a praktických rád veľkému počtu vlastníkov a sprácov NKP resp. lokalít kultúrneho i prírodného dedičstva. Na základe našej práce na vlastných lokalitách a objektoch, ako i práce s vlastníkmi historických lokalít sme vyšpecifikovali oblasti a témy, o ktoré majú vlastníci KP veľký záujem, a ktoré sú pre ich prácu dôležité.

Z vyššie uvedených dôvodov  v Rómerovom dome na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave otvárame našu novú kanceláriu, ktorej súčasťou bude aj vytvorenie uvedeného Centra pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít (ďalej len Centrum).

V rámci nášho Centra plánujeme poskytovať poradenstvo a konzultačné služby v nasledovných oblastiach:

  1. poskytovanie právnej pomoci vlastníkom historických budov a objektov

  2. pomoc pri zostavení efektívneho ekonomického modelu obnovy a údržby historických lokalít, informovanie o možnostiach získavania financií na obnovu a údržbu historických objektov a lokalít

  3. poradenstvo v oblasti  manažmentu historických objektov a lokalít

  4. poradenstvo a odborné služby v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry či historickej zelene

  5. práca s dobrovoľníkmi a zapájanie miestnych obyvateľov do ochrany, obnovy a údržby historických objektov

  6.  interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni

  7. pomoc pri identifikácii a nájdení vhodných a potrebných odborníkov pre obnovu, údržbu či prezentáciu lokalít (databázy firiem, odborníkov na špecifické oblasti týkajúce sa KD)

Cieľ

Našim cieľom je praktickými radami pomôcť vlastníkom a správcom pamiatok na Slovensku nimi spravované objekty ochraňovať, obnovovať, zmysluplne využívať či interpretovať a prezentovať verejnosti.

Spišský Hrhov

Aktivity

Ako to vyzerá v praxi ?

S každým vlastníkom či správcom objektu či lokality postupujeme  individuálne. Avšak pre poskytovanie služieb platia aj niektoré spoločné postupy a pravidlá.

Prvá návšteva v Centre je bezplatná – tu záujemca – vlastník oboznámi pracovníkov centra o aký druh pomoci – konzultácie má záujem. Pred prvou návštevou vyplní vlastník resp. správca nasledujúci krátky dotazník, ktorý slúži ako podklad pre prvú bezplatnú konzultáciu.

Po úvodnej konzultácii bude po vzájomnej dohode o budúcej spolupráci obidvomi stranami podpísané tzv. Memorandum o rámcovej spolupráci. V rámci uvedeného dokumentu sa zadefinujú základy budúcej spolupráce NT s vlastníkom resp. správcom historického objektu či lokality.

Vlastník sa v danom dokumentezaviaže rešpektovať základné princípy ochrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré naša organizácia sleduje od svojho založenia a zároveň sa zaviaže na svojich materiáloch týkajúcich sa obnovy, údržby a využívania objektu uvádzať našu organizáciu ako partnera (logo NT n.o. a podobne).

Po oboznámení sa s charakterom projektu, s možnosťami a záujmom vlastníka – správcu a zároveň po vyhodnotení vyhodnotí reálnej situácie daného objektu, vlastníkovi - správcovi navrhneme konkrétne ďalšie kroky a pomoc.

Odmenu za pomoc, ktorú nebudeme vedieť poskytnúť bezplatne určíme po vzájomnej dohode s vlastníkom - správcom.

 

Kontakt

kubikova@nt.sk