Cieľ

Cieľmi platformy  PAMIATKY 21 sú tvorba, zdieľanie a presadzovanie štandardov ochrany, obnovy a údržby objektov a lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva, modelov ich viaczdrojového financovania, efektívneho manažmentu a aktívneho zapájania verejnosti. 

Novovzniknutá platforma sa bude za účelom zefektívnenia obnovy a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva sústreďovať na oblasti týchto aktivít:

• iniciácia medzisektorovej a medzigeneračnej spolupráce subjektov pôsobiacich v danej oblasti;

• zapájanie sa do verejného diania a efektívne PR pri obhajobe aktivít, zvyšovaní povedomia a informovanosti verejnosti;

• rozvoj dobrovoľníckych príležitostí;

• realizácia výskumu a analýz za účelom účasti na tvorbe verejných politík, koncepcií, stratégií a legislatívy;

• budovanie udržateľných kapacít sektoru dedičstva v rámci občianskej spoločnosti;

• vytváranie tematických sietí a databáz (napr. databázy odborníkov na tradičné stavebné technológie);

• šírenie príkladových štúdií financovania a inovatívnych modelov sociálnych podnikov (napr. v opustených historických budovách);

• zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu  a klíme (napr. projektmi členov platformy ako historické zelené budovy či Víkend otvorených parkov a záhrad a pod.).

História

Spoluzodpovednosť za zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva pre budúce generácie leží okrem vlastníkov pamiatok rovnako na štáte, územných samosprávach a občanoch. Ochrana a zmysluplné využívanie dedičstva je deklarované ako verejný záujem. Napriek obnove časti fondu pamiatok a hodnotných lokalít v posledných desaťročiach, počet poškodených, poškodzovaných a nevyužitých pamiatok a lokalít je alarmujúci. Finančné zabezpečenie obnovy pamiatok zo strany vlastníkov či správcov je rozhodujúce, mnohokrát však nepostačujúce. Okrem vysokých nákladov komplikácie často vznikajú z dôvodu náročnosti a komplexnosti procesu obnovy, údržby, manažmentu a prezentácie pamiatok.

V organizácii Národný Trust, n.o. (ďalej len „NT“), predkladateľovi projektu, sme presvedčení, že rozhodujúcimi prvkami pre udržateľný prístup pri úspešnej obnove a rozvoji historického prostredia SR sú:

-     aktívna komunikácia a spolupráca subjektov, ktoré sa téme venujú,

-     aktívne zapojenie verejnosti,

-     rozvoj lokálnych, regionálnych a medzinárodných partnerstiev pri revitalizácii pamiatkových a

      iných vzácnych lokalít

-     a presadzovanie pozitívnych strategických zmien v oblasti.

Aktivity

Prvé diskusné stretnutie s názvom Vízia pre budúcnosť pamiatok - 28.9.2020, SNG, Bratislava

Kontakt

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.