Projekt INCREAS bol v roku 2020 vybratý a podporený EÚ Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru ako pilotný projekt v rámci výzvy EAC/S12/2019 – granty pre aktivitu („Grants for an action“).

V rámci projektu sa vytvára zaujímavý  priestor pre spoluprácu kultúrneho dedičstva s kreatívnym priemyslom. Pozitívny efekt ich vzájomnej synergie má dosah na oboch stranách. Okrem toho, že výsledky projektu majú prispievať k zvyšovaniu ponuky pracovných príležitostí, cieľom projektu je predovšetkým podpora základnej idey zachovania a udržateľnosti európskeho kultúrneho dedičstva.

Koordinátorom projektu je rakúska štátna inštitúcia Burghauptmannschaft Oesterreich, ktorá spravuje mnohé významné pamiatky v Rakúsku ako napríklad zámok Hofburg atď. Okrem našej neziskovej organizácie, ktorá  je jediným zástupcom v projekte zo Slovenska, sú do projektu zapojené ďalšie partnerské inštitúcie z Rakúska (ECQA GmbH, Bundesdenkmalamt, Marktgemeinde Mauerbach, Niederösterreichische Landesregierung, UBW Unternehmensberatung Wagenhofer GmbH), Španielska (Asociación Española De Gestores De Patrimonio Cultural), Talianska (Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali),  Poľska (Gmina – mesto Lublin) a Maďarska (Magyar Reneszánsz Alapítvány az Épített Környezetért).

 

Cieľ

Ciele projektu sú rozdelené do viacerých oblastí a etáp, ktoré možno stručne zhrnúť v nasledovných bodoch:

  1. Definovanie ako aj rozvoj zručností a schopností profesií pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu.
  2. Vytvorenie fungujúcej a spolupracujúcej komunity, resp. spojenie existujúcich komunít expertov z týchto dvoch oblastí.
  3. Analýza vývoja  vzdelávania a zručností v oblasti kultúrneho dedičstva a vytvorenie kvalitatívnych štandardov vzdelávania v danej oblasti.
  4. Preverenie inovatívnych prístupov využívaných v oblasti kultúrneho dedičstva (predovšetkým ich mapovanie, kontrola a triedenie). Projekt sa bude venovať inováciám v rámci životného cyklu profesií aktívnych v oblasti kultúrneho dedičstva ale aj téme partnerského vzdelávania (tzv. „peer learning“).
  5. Spolupodieľanie sa na vytvorení a možnosť využívania pilotného európskeho kompetenčného centra pre praktickú obnovu stavebného/architektonického dedičstva v rakúskom Mauerbachu. Podpora vzniku ďalších podobných centier v Európe.

Aktivity

Počas 28 mesiacov  realizácie projektu máme v pláne usporiadať viacero tematických konferencií a workshopov, ako aj networking mítingov a stretnutí, či študijných návštev, ktorých cieľom je výmena praktických skúseností medzi účastníkmi.

Dôležitou úlohou projektu je aj zmapovanie povolaní a zručností v systéme ESCO, viažúcich sa na kultúrne dedičstvo. ESCO (European Skills, Competences, Qualifications ) je viacjazyčná európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020.

V klasifikácii ESCO sa identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a povolania dôležité pre trh práce EÚ, ako aj pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Sú v nej systematicky znázornené vzťahy medzi rôznymi pojmami.

Potrebné zručnosti, ktoré dnes v ESCO systéme chýbajú, budú doplnené. Projekt sa zameriava predovšetkým na digitálne komeptencie (jedným z plánovaných výsledkov projektu je vytvorenie vzdelávacieho tréningového obsahu pre pozíciu "digitálny expert v kultúrnom dedičstve").

Partneri

Kontakt

Andrea Turanská

a.turanska@nt.sk  

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk