PREČO Centrum záhradnej kultúry ?

Od roku 2006 funguje pri Národnom Truste pracovná skupina Priatelia historických parkov a záhrad, ktorej cieľom   je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami, vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva; pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich výmene na medzinárodnej úrovni ako aj pripravovať a realizovať vlastné aktivity a projekty, ktorých hlavným cieľom je obnova a zmysluplné využívanie historických parkov a záhrad na Slovensku.

Národný Trust n.o. od svojho vzniku inicioval a realizoval množstvo projektov, seminárov, školení a podujatí týkajúcich sa problematiky historických parkov a záhrad. Môžeme spomenúť napríklad pomoc pri obnove prírodno-krajinárskeho parku v Lednických Rovniach, celoslovenské kultúrno-vzdelávacie podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, projekt on-line databázy historických parkov a záhrad Slovenska, odborné semináre a konferencie na tému interpretácie a prezentácie historických parkov a záhrad atď.

V roku 2019 sme dospeli k rozhodnutiu, že všetky naše aktivity, ktoré sa týkajú problematiky historických parkov a záhrad ako aj našu prácu s vlastníkmi a správcami týchto jedinečných lokalít budeme organizovať pod hlavičkou Centra záhradnej kultúry pri Národnom Truste n.o.

 

 

 

Cieľ

Medzi hlavné aktivity Centra bude patriť:

1. Zvýšovanie informovanosti o stave, kvalite, využívaní parkov a záhrad a možností ich obnovy a zmysluplnej interpretácie a prezentácie verejnosti (odbornej i laickej)  s využitím výsledkov mapovania historických parkov a záhrad v rámci projektu on-line databázy historických parkov a záhrad.

2. Poskytovanie konzultácii a tréningov vlastníkom a správcom historických parkov a záhrad (samosprávy, regionálné samosprávy, súkromných vlastníkov, inštitúcie a mimovládne organizácie) na témy ako napríklad príprava manažmentových plánov lokalít, fyzické a duševné sprístupňovania a interpretácie hodnôt historických parkov a záhrad, práca s verejnosťou, zapájanie obyvateľov, koordinácia dobrovoľníkov atď.

3, Výmena odborných poznatkov a praktických skúseností odborníkov venujúcich sa problematike obnovy a údržby historických  parkov a záhrad (záhradní a krajinní architekti, projektanti, pracovníci pamiatkových a ochranárskych inštitúcií.

4. Ukážky praktickej starostlivosti o historické parky a záhrady (historický park v Rusovciach atď.) – určené sadovníkom, záhradníkom, arboristom ale aj ďalším záujemcom o túto problematiku.

5. Tvorba edukačných materiálov, príručiek, interpretačných produktov a pomoc pri tvorbe produktov kultúrneho cestovného ruchu v regióne (napríklad Víkend otvorených parkov a záhrad či lektorované prehliadky parkov a záhrad počas roka).

6. Vytváranie vhodného zázemia pre sieťovanie a monitoring parkov a záhrad – komunikačná a informačná platforma.