Na Slovensku sa dnes nachádza okolo 400 historických parkov a záhrad, ktoré sú zapísané v Ústrednom registri Národných  kultúrnych pamiatok, ktorý vedie Pamiatkový úrad SR. 2/3 z nich sú v zlom stave, poškodené alebo im chýba údržba či zmysluplné využívanie.   Parky a záhrady sú vnímané najmä ako dôležitá súčasť kultúrno-historického a prírodného dedičstva našej krajiny, ich úloha v dobe klimatických zmien je nenahraditeľná (udržiavanie priaznivej mikroklímy, zadržiavanie vody v sídlach, ochrana biodiverzity atď.)  

Priame i nepriame ekonomické hodnoty parkov a záhrad sú tiež veľmi významné. Udržiavané parky a záhrady môžu stimulovať zamestnanosť, rozvoj miestnych služieb a podnikov, majú pozitívny vplyv na trh s nehnuteľnosťami atď. Sociálne hodnoty parkov a záhrad – budovanie zdravých komunít, predchádzanie sociálno-patologických porúch, poskytovanie príležitosti na zamestnanie alebo dobrovoľnícke aktivity, či vytváranie bezpečného prostredia na stretávanie sa ľudí z rôznych kultúr a všetkých vekových kategórií – to všetko sú veľmi dôležité hodnoty pre dnešný svet, ktoré parky a záhrady poskytujú.

Pri komplexnom predstavovaní hodnôt parkov a záhrad by sme nemali  zabúdať ani na dôležitú úlohu parkov a záhrad pre ľudské zdravie – fyzické aj psychické.

Avšak, napriek všetkým týmto hodnotám pre ľudskú spoločnosť sú mnohé historické parky a záhrady  v zlom, ba až kritickom fyzickom stave.  Mnohé z nich dokonca na pokraji svojej existencie!

Naša organizácia Národný Trust n.o. sa problematike obnovy, ochrany a zmysluplného využívania historických parkov a záhrad venuje intenzívne od roku 2007. Keďže veríme, že pre zlepšenie stavu historických parkov a záhrad na Slovensku je dôležitá  výmena vedomostí, skúseností a praktických poznatkov aj na medzinárodnej úrovni, v roku 2023 sme začali realizovať projekt s názvom „Bilaterálna iniciatíva o historických parkoch a záhradách“ / „Bilateral Initiative on Historic Parks and Gardens“ v rámci programu s názvom Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca v rámci finančného mechanizmu EHP - https://eeagrants.sk/

Cieľ

Hlavné ciele nášho spoločného projektu:

1. Výmena know-how a praktických skúseností, zručností a posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi partnermi z Nórska a Slovenska v oblasti ochrany, manažmentu, údržby a interpretácie historických parkov a záhrad – kultúrnej krajiny

2. príprava na možné spoločné projekty a systematickejšiu spoluprácu v budúcnosti ako napríklad spoluprácu pri vytvorení  Centra záhradnej kultúry a krajiny v Európe atď.

 

Aktivity

V rámci projektu sú naplánované dve študijné cesty do vybraných parkov a záhrad v Nórsku a neskôr na Slovensku pre skupinu 20 odborníkov a študentov z oboch krajín.  Počas týchto študijných ciest plánujeme prediskutovať  relevantné témy týkajúce sa manažmentu historických parkov a záhrad na Slovensku a v Nórsku a navzájom si vymeniť vedomosti i praktické skúsenosti v danej téme.

​Diskutovať chceme aj o možnej spolupráci v budúcnosti ako sú napríklad obnova, údržba, interpretácia a prezentácia historických parkov a záhrad v Európe, či využívanie nových technológií v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, zapájanie a odborná príprava mladej generácie –záhradníkov, záhradných architektov či sadovníkov a iných remeselníkov.

Veríme, že po plánovaných študijných cestách do Nórska a na Slovensko sa nám podarí lepšie identifikovať potenciál a potreby partnerov v danej téme manažmentu historických parkov a záhrad. Komunikácia a spolupráca partnerov projektu bude vďaka osobným stretnutiam prehĺbená a na kvalitatívne vyššej úrovni. Očakávame, že ihneď po absolvovaní študijných ciest budeme môcť získané vedomosti a zručnosti využiť a začleniť do našej každodennej práce a praxe. Naše očakávania sa však týkajú aj systematickejšej spolupráce v budúcnosti. Všetky nápady,  poznatky a i praktické skúsenosti získané počas bilaterálnych výmen chceme zužitkovať pri vytváraní a fungovaní Centra záhradnej kultúry a krajiny pri NT n.o.

Záverečná správa zo študijných ciest:Bilateralna iniciiatíva o historickych parkoch a zahradach_dec2023.pdf

Finančný príspevok z grantov EHP a Nórska: 40 000 Euro

Doba realizácie projektu: január - december 2023.

Partneri

Kontakt

Mgr. Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk 

+421 907 296 724

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.