SK

V Národnom Truste vieme, že pamiatky a historické miesta sú základným kameňom identity a pamäte nášho mestkého i vidieckeho prostredia. Ale tiež vieme, že tieto jedinečné miesta sú ohrozené. 

Veľa pamiatok sme už stratili a každý deň strácame ďalšie z dôvodu ich postupného starnutia a rozpadu, či zámernej likvidácie. Mnohé pamiatky sú ohrozené slabou legislatívou, investičnými zámermi nerešpektujúcimi hodnoty nášho dedičstva, nedostatkom záujmu či finančných zdrojov.

Spoluprácou s našimi donormi, ako Vy, môžeme tieto nežiadúce straty zmierniť či zastaviť. Spolu s Vami môžeme zvýšiť povedomie o význame dedičstva pre našu spoločnosť, nasmerovať financie na záchranu konkrétnych objektov a lokalít a tiež ponúknuť potrebnú podporu a nástroje zanieteným dobrovoľníkom, komunitám či ďalšej generácii lídrov v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

A naviac Vaša podpora nám umožní našu operačnú stabilitu a ďalši rozvoj organizácie. 100 % Vašej investície bude nasmerovaných do nástrojov, materiálnych a ľudských zdrojov, ktoré pomáhajú zachraňovať a obnovovať miesta, na ktorých záleži !

Členovia Kruhu Donorov pre Pamiatky sú pozývaní na všetky naše podujatia a špeciálny Donorský večierok, kde majú možnosť stretnúť sa s ďalšími ľuďmi, ktorí sú rovnako nadchnutí myšlienkou ochrany a obnovy nášho dedičstva. Všetci naši darcovia sú uvádzaní v našich Výročných správach.

Váš finančný dar môže mať formu pravidelnej mesačnej podpory vo Vami stanovenej výške alebo formu jednorázového finančného daru. Váš finančný dar môže byť použitý na konkrétny Vami stanovený účel.

 

Darovať môžete jedným z nasledujúcich spôsobov:

1. Prevod na bankový účet:

Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov vo Vami stanovenej výške platobným príkazom (v prípade pravidelnej mesačnej podpory - trvalým príkazom) na náš účet vedený v Tatra banke :

IBAN: SK3611000000002627735579

2. Darovacia zmluva

Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. V zmluve môžete špecifikovať účel daru. Účel môžete špecifikovať nasledovne:

3. Závet

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť.


Národný Trust n.o. ponúka takúto možnosť tým, ktorí by chceli odkázať svoj majetok alebo jeho časť našej organizácii alebo na podporu tém, ktorým sa Národný Trust n.o. venuje. V závete môžete odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok či financie.

4. 2 % z dane fyzických a právnických osôb

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií. Národný Trust n.o. sa pravidelne uchádza i o túto formu podpory.

 

V prípade záujmu stať sa členom Kruhu Donorov pre Pamiatky nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk , radi Vás o tejto možnosti budeme informovať podrobnejšie. ĎAKUJEME !

 

Dar a podpora Vám poskytne pocit, že sa stávate súčasťou procesov a niečoho väčšieho, čo vás presahuje.