EN

V Národnom Truste vieme, že pamiatky a historické miesta sú základným kameňom identity a pamäte nášho mestského a vidieckeho prostredia. Tiež si však uvedomujeme, že tieto jedinečné miesta sú ohrozené. 

Veľa pamiatok sme už stratili a každý deň strácame ďalšie z dôvodu ich starnutia a rozpadu, či úmyselnej likvidácie. Mnohé pamiatky sú ohrozené nedokonalou legislatívou, investičnými zámermi nerešpektujúcimi hodnoty nášho dedičstva, nedostatkom záujmu či finančných zdrojov.

Spoluprácou s našimi donormi, môžeme tieto nežiadúce straty zastaviť alebo aspoň zmierniť. A spolu s Vami môžeme zvýšovať povedomie o význame dedičstva pre našu spoločnosť, smerovať financie na záchranu konkrétnych objektov a lokalít, ako aj poskytnúť potrebnú podporu a nástroje zanieteným dobrovoľníkom, komunitám či ďalšej generácii lídrov v oblasti ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Vaša podpora naviac podporí našu operačnú stabilitu a ďalši rozvoj organizácie! 100 % Vašej investície nasmerujeme do materiálnych a ľudských zdrojov, do nástrojov, ktorými pomáhame zachraňovať a obnovovať miesta, na ktorých záleži!

Členov Kruhu Donorov pre Pamiatky pozývame na všetky naše podujatia, najmä však na Donorský večierok, kde sa môžu stretnúť sa s ďalšími nadšencami myšlienky ochrany a obnovy nášho dedičstva. Všetkých našich darcov uvádzame vo Výročných správach NT n.o.

Finančný dar vo Vami stanovenej výške môžete pravidelne poukazovať v dohodnutých intervaloch alebo to môže byť jednorazový finančný dar.  Po dohode ho použijeme Vami určený konkrétny účel.

 

Vyberte si niektorý z uvedených spôsobov:

1. Prevod na bankový účet:

Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov vo Vami stanovenej výške platobným príkazom (v prípade pravidelnej mesačnej podpory - trvalým príkazom) na náš účet vedený v Tatra banke :

IBAN: SK3611000000002627735579

2. Darovacia zmluva

Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. V písomnej darovacej zmluve môžete špecifikovať účel daru nasledovne:

3. Závet

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť, kto a čo bude po ňom dediť.


Národný Trust n.o. ponúka túto možnosť všetkým, ktorí by radi odkázali svoj majetok alebo jeho časť Národnému Trustu n.o. prípadne na podporu jeho projektov. V závete môžno odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, resp. finančné prostriedky. financie.

4. 2 % z dane fyzických a právnických osôb

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percentá zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Nejde o daň naviac, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená priamo na účty konkrétnych neziskových organizácií. Národný Trust n.o. sa pravidelne uchádza aj o túto formu podpory.

 

V prípade záujmu o členstvo v Kruhu Donorov pre Pamiatky nás kontaktujte na adrese kubikova@nt.sk, radi Vás o tejto možnosti budeme informovať podrobnejšie. ĎAKUJEME!

 

Dar a podpora Vám poskytne pocit, že sa stávate súčasťou procesov a niečoho väčšieho, čo vás presahuje.