Cieľ

Výmena názorovanalýz a metodických skúseností v rámci diskusie a spolupráce sa týka oblasti znižovania povodňových rizík, riešení rizík sucha a iných extrémnych prejavov počasia. Klimatický klub predstavuje platformu pri organizácií Národný Trust, n.o. kde sleduje/vykonáva činnosti zamerané na zabezpečenie dobrého fungovania vodného cyklu v krajine. Pre tento cieľ preferuje prírode blízke vodozádržné opatrenia na všetkých typoch plôch: v lesoch a na poliach, v krajine,  v mestských sídlach, ale aj na dopravných komunikáciách a pevných plochách. Klimatický klub cielene podporuje dialóg a projektovú spoluprácu odbornej a vedeckej verejnosti, samosprávy a štátnej správy, miestnych komunít, neziskových mimovládnych organizácií, vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, lesov, zastavaných pozemkov, správcov a nájomcov pôdy, ako aj vlastníkov budov v otázkach manažmentu dažďových vôd. Podporuje integrovaný manažment vodných zdrojov a pôdneho fondu, odporúča prírode blízke opatrenia hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, v urbanizovanom prostredí, na vodných tokoch a umelých útvaroch so zameraním sa na dažďovú vodu. Cieľ klimatického klubu je aj udržanie úrodnosti pôdy, ochrana pôdneho krytu pred jeho odnosom do vodných tokov a ozdravovanie klímy. Klimatický klub podporuje medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vodného cyklu, zvyšovania vodozádržnej kapacity krajiny, tokov a transformácie slnečnej energie v troposfére. Všetci, ktorým klimatické zmeny a stav krajiny nie sú ľahostajné a zaujímajú sa o túto tematiku, sú v jeho kruhu vítaní.

Aktivity

Vyhlásenie Klimatického klubu pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia

V porovnaní s inými krajinami EÚ je naše ovzdušie veľmi znečistené jemnými prachovými časticami, takzvaným PM10. Takmer 5000 ľudí na Slovensku ročne aj zomiera na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia v dôsledku zhoršenej kvality ovzdušia.

Celé znenie vyhlásenia si môžete stiahnuť tu: https://www.nt.sk/user_files/Vyhlásenie Klimatického klubu pri príležitosti Svetoveho dňa čistého ovzdušia.docx

Aktuality

Vyhlásenie Klimatického klubu pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia »

V porovnaní s inými krajinami EÚ je naše ovzdušie veľmi znečistené jemnými prachovými časticami, takzvaným PM10. Takmer 5000 ľudí na Slovensku ročne aj zomiera na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia v dôsledku zhoršenej kvality ovzdušia.

10.09.2020

Kontakt

Klimatický klub / Národný Trust, n.o.

klimatickyklub@gmail.com

mobil: 0905 269 078

kontaktná osoba: Ing. Martin Kováč